ثبت‌نام کار دانشجویی
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* کدملی :
* شهرستان محل اقامت :
* شماره حساب (بانک تجارت) :
اطلاعات تحصیلی
* نام دانشکده :
* گروه :
* رشته‌ی تحصیلی :
* مقطع تحصیلی :
* شماره دانشجویی :
* تعدا واحدهای پاس شده تا پایان ترم جاری :
اطلاعات تماس
پست الکترونیک :
* تلفن همراه :
توانایی‌ها و علاقمندی‌ها
* علاقمند هستید در کدام بخش فعالیت کنید :
* اولویت شما بکارگیری در کدام قسمت است :
توضیحات یا سوابق کاری :
برنامه کاری
شنبه (10-8) :
شنبه (12-10) :
شنبه (13:30-12) :
شنبه (15:30-13:30) :
شنبه (17:30-15:30) :
شنبه (19-17:30) :
یک‌شنبه (10-8) :
یک‌شنبه (12-10) :
یک‌شنبه (13:30-12) :
یک‌شنبه (15:30-13:30) :
یک‌شنبه (17:30-15:30) :
یک‌شنبه (19-17:30) :
دوشنبه (10-8) :
دوشنبه (12-10) :
دوشنبه (13:30-12) :
دوشنبه (15:30-13:30) :
دوشنبه (17:30-15:30) :
دوشنبه (19-17:30) :
سه‌شنبه (10-8) :
سه‌شنبه (12-10) :
سه‌شنبه (13:30-12) :
سه‌شنبه (15:30-13:30) :
سه‌شنبه (17:30-15:30) :
سه‌شنبه (19-17:30) :
چهارشنبه (10-8) :
چهارشنبه (12-10) :
چهارشنبه (13:30-12) :
چهارشنبه (15:30-13:30) :
چهارشنبه (17:30-15:30) :
چهارشنبه (19-17:30) :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
 
آبان 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27