پژوهشگران برتر دانشگاه

معاونت پژوهش و فن آوری

پژوهشگران برتر دانشگاه از سال ۹۰ تاکنون

لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۶

file name : -برتر-سال-96.pdf
file size : 202 KB
دانلود
لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۵

file name : -برتر-سال-95.pdf
file size : 198 KB
دانلود
لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۴

file name : -برتر-سال-94.pdf
file size : 193 KB
دانلود
لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۳

file name : -برتر-سال-93.pdf
file size : 194 KB
دانلود
لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۲

file name : -برتر-سال-92.pdf
file size : 194 KB
دانلود
لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۱

file name : -برتر-سال-91.pdf
file size : 195 KB
دانلود
لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال ۹۰

file name : -برتر-سال-90.pdf
file size : 193 KB
دانلود