آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

file name : Ertegha95.pdf
file size : 4 MB
دانلود

دستورالعمل اجرایی حضور اساتید در جامعه و صنعت

file name : B.pdf
file size : 2 MB
دانلود

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

file name : A.pdf
file size : 5 MB
دانلود

آیین‌نامه تشویقی مقالات

file name : tashvighi-maghalat1.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین‌نامه تشکیل قطب‌ علمی

file name : aeennameghotbjadid.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین‌نامه فرصت مطالعاتی

file name : ayeen-forsetmotaleati.pdf
file size : 5 MB
دانلود

تعاملات بین‌المللی علوم‌ قرآنی

file name : -بین-المللی-علوم-قرانی.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین‌نامه تخلفات پژوهشی

file name : -نامه-تخلفات-پژوهشی.pdf
file size : 4 MB
دانلود

دستورالعمل تایپ گزارش کارآموزی

file name : -تایپ-گزارش-کارآموزی.docx
file size : 244 KB
دانلود

‏آیین‌نامه پذیرش ،استقرار و خروج دوره رشد‏

file name : esteghrar-roshd.docx
file size : 60 KB
دانلود

آیین‌نامه حمایت از مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد

file name : -از-مرکز-رشد.pdf
file size : 244 KB
دانلود

‏دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی وصدور مجوز شرکت‌ها‏

file name : -صلاحیت-و-صدور-مجوز-شرکتها.pdf
file size : 783 KB
دانلود