آیین‌نامه و فرم‌های مرکز رشد و کارآفرینی

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین‌نامه‌ها

فرم‌ها

طرح تجاری سازی جدید۹۷

file name : tarh-tejarisazi97.docx
file size : 63 KB
دانلود
فرم ارزیابی واحدهای فناور دوره رشد‏

file name : f.arz_.roshd97.doc
file size : 170 KB
دانلود
‏فرم گزارش پیشرفت کار دوره رشد مقدماتی‏

file name : fgozaresh-.p.rosh97.doc
file size : 82 KB
دانلود
صورتجلسه اتمام پیش‌رشد‏

file name : soratjal-etmam-pishroshd.docx
file size : 18 KB
دانلود
فرم کارشناسی ایده فناورانه‏

file name : fkar-sh-1-roshd.doc
file size : 132 KB
دانلود
فرم زمانبندی‏

file name : form-zamanbandi.docx
file size : 27 KB
دانلود
‏فرم درخواست وجه شرکت‌ها‏

file name : form-pardakht-vajh.pdf
file size : 40 KB
دانلود
‏فرم درخواست کرمان‏

file name : form-darkhast-kerman.doc
file size : 251 KB
دانلود
‏ایده فناورانه-پیش رشد‏

file name : porseshname-kerman.doc
file size : 388 KB
دانلود
‏طرح تجاری‌سازی(رشد)‏

file name : TARHE-TEJARI-SAZI-PARK-KERMAN.docx
file size : 22 KB
دانلود
فرم درخواست اطلاعات از شرکت‌ها برای وب سایت دانشگاه‏

file name : etalat-sherkatha.docx
file size : 17 KB
دانلود
‏قرارداد مشاوره‏

file name : moshavereh.doc
file size : 137 KB
دانلود
پیش‌رشد جدید (اذر۹۵)‏

file name : pishroshdazar95.doc
file size : 142 KB
دانلود
کاربرگ پیشنهاد طرح‏

file name : karbarg5555551.doc
file size : 259 KB
دانلود
‏قرارداد پیش‌رشد‏

file name : peeshroshd22222.doc
file size : 140 KB
دانلود