گزارش چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

گزارش کامل چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

file name : -کامل-چهارمین-نشست-مدیران-ارتباط-با-صنعت-دانشگاهها-و-پژوهشگاههای-کشور.pdf
file size : 2 MB
دانلود