صفحه نخست » Personnel » رضا امید

رضا امید

بخش امانت
کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: ۳۴۳۱۳۱۲۵۱۲
پست الکترونیک:r.omid@vru.ac.ir