فایل های آموزشی حوزه معاونت پژوهشی

فایل‌های آموزشی دفتر ارتباط با صنعت

فایل‌های آموزشی مرکز رشد

راهنمای سامانه گلستان

 • راهنمای درخواست تشویقی مقالات در سیستم گلستان
 • نحوه ایجاد پروفایل پژوهشی
 • نحوه ثبت داوری
 • نحوه استخراج شاخص ارجاعات اسکوپوس 1
 • نحوه استخراج شاخص ارجاعت اسکوپوس 2
 • نحوه ثبت فعالیت‌های پژوهشی در سامانه گلستان
 • نحوه ثبت همکاری اعضای هیات علمی در امور اجرایی
 • راهنمای درخواست ترفیع پایه سالیانه(نهایی)
 • نحوه ویرایش اطلاعات منتقل شده از سامانه پژوهشی به گلستان
 • راهنمای ترفیع
 • راهنمای ثبت جامع تحقیقاتی عضو هیات علمی در سامانه گلستان

 

 

راهنمای سامانه مپفا

فایل‌های  آموزشی مرکز IT

فایل‌های آموزشی کتابخانه

راهنمای وب‌سایت‌های دانشگاه