همکاران معاونت

معاونت پژوهش و فن آوری

حسابداری

امور مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری در شاخه‌های اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه، مراکز رشد و فناوری، کتابخانه مرکزی و موسسه انتشارات مشغول به فعالیت است که هر کدام به نوبه خود الزامات و شرایط ویژه خود را به همراه دارند