معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

محمدمهدی کامیابی

سمت : مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۴

پست الکترونیک:
mm.kamyabi@vru.ac.ir

رزومه

سید‌محمد باقر‌مرعشی

سمت : مدیر گروه پیل سوختی
کارشناس ارشد فیزیک - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۱

پست الکترونیک:  smb_marashi @ vru.ac.ir

پروانه ایرانمنش

سمت : مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دکتری فیزیک حالت جامد- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۰
دورنگار: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۱

پست الکترونیک: p.iranmanesh@vru.ac.ir

دکتر مریم میرزایی

سمت : مدیر مرکز رشد و کارآفرینی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۱

m.mirzaie@vru.ac.ir

الهام دهقان

سمت : رئیس آزمایشگاه مرکزی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنآوری پیشرفته کرمان

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۱۹

سیدمجتبی صباغ جعفری

سمت : مدیر امور فناوری اطلاعات
دکتری هوش مصنوعی و نرم افزار

تلفن دفتر: ۰۳۴۳۱۳۱۲۸۷۴

پست الکترونیک: mojtaba.sabbagh@vru.ac.ir

 

حسین ریاحی مدوار

سمت : مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
دکتری مهندسی سازه­ های آبی - دانشیار

تلفن : ۳۱۳۱۲۵۱۳ – ۰۳۴
پست الکترونیک: h.riahi@vru.ac.ir
وب سایت