خدمات دانشجویان

معاونت پژوهش و فن آوری

خدمات ارتباط با صنعت دانشگاه به دانشجویان

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانمندیهای علمی و فنی در هر کشوری محسوب می‌شوند به همین سبب دیر زمانیست که دانشگاه ها در جهان به یکی از کانون های اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده تبدیل شده اند که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌توانند جامعه و صنایع فعال در آن  را در رسیدن به اهداف عالی خود کمک نمایند.