معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

دکتر سیدحسین میردهقان

دکتر سید مهدی بیضایی

سمت : سومین معاون پژوهش و فناوری
تحصیلات : فیزیک

دوران مدیریت : دی ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۹

دکتر رضا یونسی

سمت : دومین معاون پژوهش و فناوری
تحصیلات : معدن

دوران مدیریت : آبان ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۶

دکتر سیدشاهین موسوی

سمت : اولین معاون پژوهش و فناوری
تحصیلات : ریاضی

دوران مدیریت : آبان ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶

دکتر حسن رنجبر عسکری

سمت : دومین معاون آموزشی و پژوهشی و چهارمین معاون پژوهش و فناوری
تحصیلات : فیزیک

دوران مدیریت : مهر ۱۳۷۵ تا آبان ۱۳۸۴ و مرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۵

 

دکتر محمدآقا بلوری زاده

سمت : اولین معاون آموزش و پژوهشی
تحصیلات : فیزیک

دوران مدیریت : شهریور ۱۳۷۰ تا مهر ۱۳۷۵