صفحه نخست » اخبار و رویدادها » چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

کتاب «فهرست توصیفی-تحلیلی مقالات مربوط به فردوسی و شاهنامه»  دکتر زهرا  سید یزدی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و دکتر مرضیه خافی با نظارت دکتر محمد جعفر یاحقی  توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

با توجه به ضرورت آشنایی نسل نو با کارهای پیشینیان در مورد فردوسی و شاهنامه در قطب علمی فردوسی و شاهنامه به فکر تدوین کتاب ها و فهرست هایی بودند که پژوهشگران امروز را به کارها و یافته های پیشگامان فردوسی شناسی رهنمون باشد.به این منظور مقالات شناسایی شده در دوره های فهرست مقالات ایرج افشار تا سال ۱۳۹۰ موضوع بندی،نقد و ریشه یابی گردید و نشان داده شد که هرکدام از این مقالات از دیدگاه پژوهشی چه وزنی دارد و نقص و کمبودهای آن کدام است.موضوع بندی مقالات و تهیه کلید واژه برای هریک براساس نیازهای عمده شاهنامه شناسی می تواند کار مراجعه کننده آنها را آسان کند و جوینده را زودتر به مقصد برساند.