ژورنال‌های SCOPUS

معاونت پژوهش و فن آوری

Scopus-2020

file name : scopus-2020.xlsx
file size : 25 MB
دانلود

Scopus-2019

file name : Scopus-2019.xlsx
file size : 15 MB
دانلود

مجلات خارج شده از لیست scopus

file name : Discontinued-sources-from-Scopus_January2019.xlsx
file size : 66 KB
دانلود

scopus2018

file name : Scopus-2018.xlsx
file size : 17 MB
دانلود

scopus2017

file name : Scopus-2017.xlsx
file size : 16 MB
دانلود

scopus2016

file name : Scopus-2016.xlsx
file size : 12 MB
دانلود

scopus2014

file name : Scopus-2014.xlsx
file size : 1 MB
دانلود