معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

ثریا خاندانی

سمت : مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۰
دورنگار: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۱

پست الکترونیک: s.khandani@vru.ac.ir

عبدالرضا عسکریان

سمت : مدیر دفتر ارتباط با صنعت
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۰۶
پست الکترونیک: Askarian@vru.ac.ir

دکتر حسین کاظمی

سمت : مدیر مرکز رشد و کارآفرینی
دکتری مدیریت منابع انسانی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۸

فکس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۴۸

 

پست الکترونیک:h.kazemi@vru.ac.ir
وب سایت

الهام دهقان

سمت : رئیس آزمایشگاه مرکزی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنآوری پیشرفته کرمان

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۱۹

سیدمجتبی صباغ جعفری

سمت : مدیر امور فناوری اطلاعات
دکتری هوش مصنوعی و نرم افزار

تلفن دفتر: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۹۲

پست الکترونیک: mojtaba.sabbagh@vru.ac.ir

 

مجتبی رحیمی

سمت : مدیر گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا

تلفن : ۳۱۳۱۲۱۸۵ – ۰۳۴

محسن حمیدپور

سمت : مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن : ۳۱۳۱۲۳۱۲ – ۰۳۴
پست الکترونیک: m.hamidpour@vru.ac.ir
وب سایت