صفحه نخست » Personnel » پروانه ایرانمنش

پروانه ایرانمنش

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دکتری فیزیک حالت جامد- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۰
دورنگار: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۱

پست الکترونیک: p.iranmanesh@vru.ac.ir