صفحه نخست » Personnel » دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی

مدیر مرکز رشد و کارآفرینی
دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ (استادیار)

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۸

فکس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۴۸