صفحه نخست » Personnel » دکتر مریم میرزایی

دکتر مریم میرزایی

مدیر مرکز رشد و کارآفرینی
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۱

m.mirzaie@vru.ac.ir