صفحه نخست » Personnel » فاطمه جوکار

فاطمه جوکار

دبیرخانه و سازماندهی اطلاعات
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

f.jokar@vru.ac.ir
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۵