صفحه نخست » Personnel » محمدمهدی کامیابی

محمدمهدی کامیابی

مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۴

پست الکترونیک:
mm.kamyabi@vru.ac.ir

رزومه