صفحه نخست » Personnel » مهدی آل سعدی

مهدی آل سعدی

بخش اطلاع رسانی و سازماندهی اطلاعات
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

m.alsadi@vru.ac.ir
تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۸