آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

معرفی صندوق حمایت از دانشجویان پسادکتری

file name : hemayat.pdf
file size : 359 KB
دانلود

آیین‌نامه پسادکتری

file name : -نامه-پسا-دکتری.pdf
file size : 1 MB
دانلود

شیوه نامه پسادکتری

file name : -نامه-پسادکتری-1.pdf
file size : 1 MB
دانلود

فرم تقاضا-مشخصات پژوهشگر پسادکتری

file name : -تقاضا.docx
file size : 44 KB
دانلود

فرم تعهد همکاری تمام وقت- پژوهشگر پسادکتری

file name : -نامه.docx
file size : 31 KB
دانلود

فرم شماره ۴ گزارش کارکرد

file name : form4.docx
file size : 35 KB
دانلود

فرم شماره ۳ قرارداد

file name : form3.docx
file size : 39 KB
دانلود

فرم شماره ۲ ارزیابی طرح

file name : form2.docx
file size : 79 KB
دانلود

فرم شماره ۱ اطلاعات طرح پژوهشی

file name : -1-اطلاعات-طرح-پژوهشی.docx
file size : 47 KB
دانلود

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

file name : Ertegha95.pdf
file size : 4 MB
دانلود

دستورالعمل اجرایی حضور اساتید در جامعه و صنعت

file name : B.pdf
file size : 2 MB
دانلود

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

file name : -نامه.pdf
file size : 1 MB
دانلود